شرکت بـرگ آژن

شرکـت برگ آژن با مـجرب تریـن اساتید و با باتجربه ترین کادر آماده ارائه خدمات کشاورزی و گیاه پزشکی ، آزمایشگاه خاک و بهترین محصولات کشاورزی آماده ارائه خدمات کشـاورزی به بـاغـداران و کشاورزان میباشد